خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ثعبان (عنوان اسکاتا)

ثعبان (عنوان اسکاتا)

لقب اسکاتا، اژدهای بزرگ کوهستان خاکستری.