آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ثعبان (عنوان اسکاتا)

ثعبان (عنوان اسکاتا)

لقب اسکاتا، اژدهای بزرگ کوهستان خاکستری.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...