خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تانتا هورن بلوئر (مادر مادربزرگ فرودو)

تانتا هورن بلوئر (مادر مادربزرگ فرودو)

تانتا هورن بلوئر همسر لارگو بگینز و مادر مادربزرگ فرودو بگینز بود.

درباره اله سار