خانه - آرشیو برچسب: Turgon

آرشیو برچسب: Turgon

تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان پسر و جانشین کارگزار، تورین دوم اهل گوندور بود. در زمان این کارگزار سارون حضور خود در سرزمین موردور را علنی کرد و شروع به گردآوری سپاهیانی کرد که در نبرد حلقه دیده شدند. همچنین در آخرین سال حکمرانی او، سارومان به داخل ایزنگارد عقب نشینی کرد و شروع به تقویت دفاعی آن نمود. بنابراین در دو سال آخر کارگزاری تورگان، مهره ها در صفحه شطرنج برای بازی ای که بیش از شصت سال بعد از آن رخ میداد چیده شدند. تورگان به مدت ۳۹ سال کارگزار و حکمران گوندور بود. پس از مرگ او پسرش اکتلیون دوم کارگزار گوندور شد. نوه تورگان دنه تور دوم بود که در زمان نبرد حلقه کارگزار گوندور بود.

تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان دومین پسر فینگولفین و برادر کوچکتر فینگون بود. تورگان ابتدا در نوراست فرمانروایی میکرد، تا زمانی که اولمو او را به دره پنهان توملادن راهنمایی کرد و او در آنجا قلمرو گوندولین را بنا نهاد و پادشاه آن شد.