آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Steward of the King

آرشیو برچسب: Steward of the King

کارگزار شاه (عنوان کارگزاران گوندور)

عنوان کامل تر “کارگزار گوندور” که در اصل به مستشار و نایب پادشاه راستین گوندور تعلق دارد. رسم بر آن شد که این مقام موروثی شود، و بعد از فقدان ائارنور آخرین پادشاه، ماردیل از خاندان هورین اولین کارگزار گوندور بود که این سرزمین را اداره کرد. نسل ماردیل تقریبا به مدت هزار سال ادامه پیدا کرد، ولی تمام کارگزاران، ...

ادامه مطلب »