خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - کارگزار شاه (عنوان کارگزاران گوندور)

کارگزار شاه (عنوان کارگزاران گوندور)

عنوان کامل تر “کارگزار گوندور” که در اصل به مستشار و نایب پادشاه راستین گوندور تعلق دارد. رسم بر آن شد که این مقام موروثی شود، و بعد از فقدان ائارنور آخرین پادشاه، ماردیل از خاندان هورین اولین کارگزار گوندور بود که این سرزمین را اداره کرد. نسل ماردیل تقریبا به مدت هزار سال ادامه پیدا کرد، ولی تمام کارگزاران، صلاحیت نوادگان پادشاهان گوندور را به رسمیت می شناختند و به همین خاطر بر نامیدن خود به عنوان کارگزار پادشاه ( یا بعضی اوقات، “کارگزاران پادشاهان بزرگ) پافشاری داشتند حتی قرن ها بعد از اینکه نسل پادشاهان به پایان رسید. با اینکه راه قابل پیش بینی ای برای فردی از نسل پادشاهان وجود نداشت تا مالکیت راستین خود بر تاج و تخت را اثبات کند، کارگزاران فقط تا وقتی حکومت را به عهده داشتند که پادشاه برگردد. و این اتفاق در حقیقت در زمان جنگ حلقه رخ داد با ظهور آراگورن وارث ایسیلدور. در آن زمان فارامیر، وارث نسل کارگزاران، براستی تاج و تخت پادشاهی را تقدیم کرد.

درباره 3DMahdi