خانه - آرشیو برچسب: Pass of Light

آرشیو برچسب: Pass of Light

گذرگاه نور (شکاف عمیق پلوری)

کالایریا، گذرگاهی که والار در کوهستان پلوری ساختند تا نور دو درخت بر شهر الفی تیریون بتابد.