خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - گذرگاه نور (شکاف عمیق پلوری)

گذرگاه نور (شکاف عمیق پلوری)

کالایریا، گذرگاهی که والار در کوهستان پلوری ساختند تا نور دو درخت بر شهر الفی تیریون بتابد.

درباره اله سار