خانه - آرشیو برچسب: Ost-in-Edhil

آرشیو برچسب: Ost-in-Edhil

اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل بزرگترین شهر قلمرو الفی اره گیون در میانه دوران دوم بود. خاندان میرداین در این شهر ساکن بودند و در همین شهر بود که کلبریمبور به همراه میرداین حلقه های قدرت را ساخت. این شهر نزدیک به هزار سال پابرجا بود اما سرانجام در هجوم سارون به اریادور ویران گشت.