آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل بزرگترین شهر قلمرو الفی اره گیون در میانه دوران دوم بود. خاندان میرداین در این شهر ساکن بودند و در همین شهر بود که کلبریمبور به همراه میرداین حلقه های قدرت را ساخت. این شهر نزدیک به هزار سال پابرجا بود اما سرانجام در هجوم سارون به اریادور ویران گشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...