خانه - آرشیو برچسب: Osse

آرشیو برچسب: Osse

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر
نژاد: آینور
شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو
معنی: وحشت
تلفظ: o’sseh

اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.