خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر
نژاد: آینور
شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو
معنی: وحشت
تلفظ: o’sseh

اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.

درباره اله سار