خانه - آرشیو برچسب: Oromendil

آرشیو برچسب: Oromendil

اورومندیل (از نجیب زادگان نومه نور)

اورومندیل، از بزرگزادگان نومه نور در دوران باستان، نواده الروس تار-مینیاتور و پسر عموی تار-الندیل چهارمین شاه نومه نور بود.