آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورومندیل (از نجیب زادگان نومه نور)

اورومندیل (از نجیب زادگان نومه نور)

اورومندیل، از بزرگزادگان نومه نور در دوران باستان، نواده الروس تار-مینیاتور و پسر عموی تار-الندیل چهارمین شاه نومه نور بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...