خانه - آرشیو برچسب: Orfalch Echor

آرشیو برچسب: Orfalch Echor

اورفالخ اخور (راه فرار)

اورفالخ اخور نام آبکندی از یک رودخانه خشک شده در کوهستان محیط بود و راه رسیدن به شهر پنهان گوندولین.