خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورفالخ اخور (راه فرار)

اورفالخ اخور (راه فرار)

اورفالخ اخور نام آبکندی از یک رودخانه خشک شده در کوهستان محیط بود و راه رسیدن به شهر پنهان گوندولین.

درباره اله سار