خانه - آرشیو برچسب: Onodrim

آرشیو برچسب: Onodrim

اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

عهد: مدتی بعد از بیداری الفها خلق شدند
نژاد: مردمان اِنت
نام های دیگر: اِنتها، چوپانان درختان
یادداشت: اونودریم به معنی مردمان اِنت است و یک اِنت، (Onod) و شکل جمع آن (Enyd) گفته می شد
تلفظ: ‘ono’dreem

نامی الفی است برای موجودات عظیم الجثه به شکل درخت، که انسانها آنها را اِنت می نامیدند.