آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of the North (in the First Age)-The Men of Hithlum

آرشیو برچسب: Men of the North (in the First Age)-The Men of Hithlum

مردم شمال (دوران اول) (مردم هیتلوم)

نامی که به مردم خاندان هادور و پیروان آنها داده شده بود، آنهایی که در سرزمین های شمالی و غربی کوهستان سایه حکمرانی میکردند و در اتحاد با الفها بودند. بعد از شکست الدار و اداین در نیرنائت آرنوئیداد، مردم شمال سرزمین خود را از دست دادند، اما برخی در زیر حکمرانی وحشیانه ایسترلینگ که توسط مورگوت در سزمین آنها ...

ادامه مطلب »