آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم شمال (دوران اول) (مردم هیتلوم)

مردم شمال (دوران اول) (مردم هیتلوم)

نامی که به مردم خاندان هادور و پیروان آنها داده شده بود، آنهایی که در سرزمین های شمالی و غربی کوهستان سایه حکمرانی میکردند و در اتحاد با الفها بودند. بعد از شکست الدار و اداین در نیرنائت آرنوئیداد، مردم شمال سرزمین خود را از دست دادند، اما برخی در زیر حکمرانی وحشیانه ایسترلینگ که توسط مورگوت در سزمین آنها قرار گرفته بودند زنده ماندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...