خانه - آرشیو برچسب: Men of Númenor

آرشیو برچسب: Men of Númenor

مردم نومه نور (شاهان انسانها)

نومه نوری ها، بازماندگان اداین دوران اول که سرزمین نومه نور به آنها اهدا شد.