خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردم نومه نور (شاهان انسانها)

مردم نومه نور (شاهان انسانها)

نومه نوری ها، بازماندگان اداین دوران اول که سرزمین نومه نور به آنها اهدا شد.

درباره اله سار