خانه - آرشیو برچسب: Men of Dorthonion

آرشیو برچسب: Men of Dorthonion

مردان دورتونیون (اخلاف خاندان بئور)

مردم خاندان بئور که در سرزمین دورتونیون زندگی میکردند و در دفاع علیه مورگوت تا زمان فاجعه داگور براگولاخ کمک میکردند.