خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان دورتونیون (اخلاف خاندان بئور)

مردان دورتونیون (اخلاف خاندان بئور)

مردم خاندان بئور که در سرزمین دورتونیون زندگی میکردند و در دفاع علیه مورگوت تا زمان فاجعه داگور براگولاخ کمک میکردند.

درباره اله سار