خانه - آرشیو برچسب: Ithryn Luin

آرشیو برچسب: Ithryn Luin

ایترین لوئین (ساحران آبی)

ساحران آبی، آلاتار و پالاندو، که در غرب سرزمین میانه نماندند و به مناطق شرقی رفتند.