خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایترین لوئین (ساحران آبی)

ایترین لوئین (ساحران آبی)

ساحران آبی، آلاتار و پالاندو، که در غرب سرزمین میانه نماندند و به مناطق شرقی رفتند.

درباره اله سار