خانه - آرشیو برچسب: Isil

آرشیو برچسب: Isil

ایسیل (نامی برای ماه)

نامی که الفهای وانیار در والینور به ماه داده بودند، به معنای درخشنده.