آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیل (نامی برای ماه)

ایسیل (نامی برای ماه)

نامی که الفهای وانیار در والینور به ماه داده بودند، به معنای درخشنده.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...