خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایسیل (نامی برای ماه)

ایسیل (نامی برای ماه)

نامی که الفهای وانیار در والینور به ماه داده بودند، به معنای درخشنده.

درباره اله سار