خانه - آرشیو برچسب: Iron of Death

آرشیو برچسب: Iron of Death

آهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)

در زبان الفی گورتانگ. شمشیر سیاه تورین بعد از اینکه در نارگوتروند دوباره ساخته شد.