آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - آهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)

آهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)

در زبان الفی گورتانگ. شمشیر سیاه تورین بعد از اینکه در نارگوتروند دوباره ساخته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...