خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - آهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)

آهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)

در زبان الفی گورتانگ. شمشیر سیاه تورین بعد از اینکه در نارگوتروند دوباره ساخته شد.

درباره اله سار