خانه - آرشیو برچسب: Imladris

آرشیو برچسب: Imladris

ایملادریس (پناهگاه الروند)

نام الفی پناهگاه الروند در دره غربی کوهستان مه آلود، در میان انسانها به ریوندل معروف است.