خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایملادریس (پناهگاه الروند)

ایملادریس (پناهگاه الروند)

نام الفی پناهگاه الروند در دره غربی کوهستان مه آلود، در میان انسانها به ریوندل معروف است.

درباره اله سار