آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Hurin

آرشیو برچسب: House of Hurin

خاندان هورین (خاندان کارگزاران گوندور)

کارگزاران حکمران گوندور، همگی از اعقاب هورین اهل امین آرنن، کارگزار شاه میناردیل اهل گوندور بودند. پس از زمان هورین، چنین رسم شد که کارگزاران همه از این خاندان انتخاب شوند و سرانجام هم این مقام به صورت موروثی در آمد. پس از از دست رفتن ائارنور، آخرین شاه گوندور، کارگزاران حکمرانی بر قلمرو جنوبی دونه داین در تبعید را ...

ادامه مطلب »