آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان هورین (خاندان کارگزاران گوندور)

خاندان هورین (خاندان کارگزاران گوندور)

کارگزاران حکمران گوندور، همگی از اعقاب هورین اهل امین آرنن، کارگزار شاه میناردیل اهل گوندور بودند. پس از زمان هورین، چنین رسم شد که کارگزاران همه از این خاندان انتخاب شوند و سرانجام هم این مقام به صورت موروثی در آمد. پس از از دست رفتن ائارنور، آخرین شاه گوندور، کارگزاران حکمرانی بر قلمرو جنوبی دونه داین در تبعید را به دست گرفتند. دنه تور، بورومیر و فارامیر همگی از این خاندان بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...