آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Herion

آرشیو برچسب: Herion

هریون (سومین کارگزار حکمران گوندور)

هریون سومین کارگزاری بود که حکمرانی گوندور را بر عهده گرفت. او پسر ارادان و نوه خود ماردیل وورونوه بود. او سی و دو سال در دورانی که به “صلح توام با انتظار” معروف است فرمانروایی کرد و پس از او نیز پسرش بلگورن کارگزار گوندور شد.

ادامه مطلب »