آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هریون (سومین کارگزار حکمران گوندور)

هریون (سومین کارگزار حکمران گوندور)

هریون سومین کارگزاری بود که حکمرانی گوندور را بر عهده گرفت. او پسر ارادان و نوه خود ماردیل وورونوه بود. او سی و دو سال در دورانی که به “صلح توام با انتظار” معروف است فرمانروایی کرد و پس از او نیز پسرش بلگورن کارگزار گوندور شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...