خانه - آرشیو برچسب: Galadhrim

آرشیو برچسب: Galadhrim

گالادریم (الف های سیلوان لورین)

مردم درختی؛ الفهای سرزمین (لورین)، که در اواخر دوران سوم توسط گالادریل و کلبورن اداره می شد.