خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالادریم (الف های سیلوان لورین)

گالادریم (الف های سیلوان لورین)

مردم درختی؛ الفهای سرزمین (لورین)، که در اواخر دوران سوم توسط گالادریل و کلبورن اداره می شد.

درباره اله سار