خانه - آرشیو برچسب: Doomsman of the Valar

آرشیو برچسب: Doomsman of the Valar

ماندوس منادی سرنوشت

عنوانی که ماندوس داده بودند زیرا قدرت اعلام حکم در مسائل مربوط به سرنوشت با وی بود.

نکته:

نقش مانوس، اعلام حکم مانووه، یا والار به عنوان یک گروه بود. وقتی قاضی والار سخن می‌گفت، حکم برگشت‌ناپذیر می‌شد.