آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - ماندوس منادی سرنوشت

ماندوس منادی سرنوشت

عنوانی که ماندوس داده بودند زیرا قدرت اعلام حکم در مسائل مربوط به سرنوشت با وی بود.

نکته:

نقش مانوس، اعلام حکم مانووه، یا والار به عنوان یک گروه بود. وقتی قاضی والار سخن می‌گفت، حکم برگشت‌ناپذیر می‌شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...