خانه - آرشیو برچسب: Dagorlad

آرشیو برچسب: Dagorlad

داگورلاد (نبرد دشت)

نبرد دشت، مقابل دروازه‌های موردور بود. مکانی که نبردی خونین ولی سرنوشت‌ساز در جنگ آخرین اتحاد درگرفت.