خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - داگورلاد (نبرد دشت)

داگورلاد (نبرد دشت)

نبرد دشت، مقابل دروازه‌های موردور بود. مکانی که نبردی خونین ولی سرنوشت‌ساز در جنگ آخرین اتحاد درگرفت.

درباره اله سار