خانه - آرشیو برچسب: Alcarin

آرشیو برچسب: Alcarin

آلکارین (وارث بر حق تار وانیملده)

تار وانیملده سومین ملکه ای بود که از عصای سلطنتی نومنور نگهداری کرد  ، ولی به وظایف سلطنتی اش توجه اندکی کرده و آنها را به همسرش هروکالمو واگذار کرد. پسرشان آلکارین  ، وارث قانونی مادرش بود که می‌بایستی پس از مرگ مادرش ، پادشاه نومنور میشد. ولی در عوض ، هروکالمو با ربودن عصای سلطنتی ، زمام قدرت را تحت عنوان تار آندوکال در دست گرفت. تار آندوکال پس از ۲۰ سال درگذشت و آلکارین سرانجام به میراث خود دست یافته و با عنوان تار آلکارین بر نومنور حکومت کرد.

آلکارین (با شکوه)

لقب آتاناتار دوم، کسی که در اوایل دومین هزاره‌ ی دوران سوم، زمانی که  گوندور قدرت و ثروتی افسانه ای داشت بر آن سرزمین حکومت می کرد. این لقب به معنای با شکوه است. ولی در حقیقت، آتاناتار برای پیشرفت و ارتقای گاندور، کاری که اجداد او به نحو احسنت انجام داده بودند کوتاهی ورزید و دوران سلطنت او به عنوان آغاز سقوط گاندور در تاریخ ثبت شد.