آلکارین (با شکوه)

لقب آتاناتار دوم، کسی که در اوایل دومین هزاره‌ ی دوران سوم، زمانی که  گوندور قدرت و ثروتی افسانه ای داشت بر آن سرزمین حکومت می کرد. این لقب به معنای با شکوه است. ولی در حقیقت، آتاناتار برای پیشرفت و ارتقای گاندور، کاری که اجداد او به نحو احسنت انجام داده بودند کوتاهی ورزید و دوران سلطنت او به عنوان آغاز سقوط گاندور در تاریخ ثبت شد.

درباره 3DMahdi