خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلکارین (وارث بر حق تار وانیملده)

آلکارین (وارث بر حق تار وانیملده)

تار وانیملده سومین ملکه ای بود که از عصای سلطنتی نومنور نگهداری کرد  ، ولی به وظایف سلطنتی اش توجه اندکی کرده و آنها را به همسرش هروکالمو واگذار کرد. پسرشان آلکارین  ، وارث قانونی مادرش بود که می‌بایستی پس از مرگ مادرش ، پادشاه نومنور میشد. ولی در عوض ، هروکالمو با ربودن عصای سلطنتی ، زمام قدرت را تحت عنوان تار آندوکال در دست گرفت. تار آندوکال پس از ۲۰ سال درگذشت و آلکارین سرانجام به میراث خود دست یافته و با عنوان تار آلکارین بر نومنور حکومت کرد.

درباره 3DMahdi