آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - کارگزار حکمران (عنوان ماردیل و نوادگانش)

کارگزار حکمران (عنوان ماردیل و نوادگانش)

این عنوان بعد از فقدان آخرین شاه،ائارنور، برای فرمانروایان گوندور به کار می‌رفت. نخستین کارگزار حاکم ماردیل ورونوه بود و‌این عنوان برای بیست و شش نسل از جانشین‌ها حفظ شده و به دنه‌تور دوم، کارگزار حاکم در زمان نبرد حلقه، رسید. فارامیر، پسر او حکومت گوندور را به آراگورن، وارث بر حق ایسیلدور بازگرداند.

کارگزاران

۱. ماردیل ورونوه (کارگزار شاه ائارنیل دوم وشاه ائارنور برای مدت ۲۱ سال و تا ۲۰۵۰ دوران سوم)

(به مدت ۳۰ سال و تا ۲۰۸۰ دوران سوم بر گوندور حکم راند.)

ماردیل نخستین کارگزاری بود که صاحب حکومت حقیقی شد.(با صرف نظر از حکومت ‌یک سالۀ پلندور). شاه ائارنور پس از هفت سال سلطنت به میناس مورگول رفت تا به گردنکشی شاه جادوپیشه پاسخ گوید و پس از آن هیچ خبری از او شنیده نشد. با از دست رفتن او، ماردیل حکومت گوندور را در جایگاه خود به دست گرفت و جانشینانش به سرپرستی پادشاهی تا هنگام بازگشت آراگورن پس از چندین سده، ادامه دادند.

۲. اِرادان (به مدت ۳۶ سال و تا۲۱۱۶ دوران سوم حکومت کرد.)

۳. هریون (به مدت ۳۲ سال و تا ۲۱۴۸ دوران سوم حکومت کرد.)

۴. بله‌گورن (به مدت ۵۶ سال و تا ۲۲۰۴ دوران سوم حکمرانی کرد.)

۵. هورین اول (به مدت ۴۰ سال و تا ۲۲۴۴ دوران سوم حکومت را در دست داشت.)

هورین عنوان”اول” گرفته است چرا که نخستین از دو کارگزار حاکمی‌است که‌ این نام را دارند. همچنین، دستِ کم‌ یک کارگزار پیش از وی با‌ این نام می‌زیسته است-هورین از اِمین آرنن- پایه‌گذار خاندان کارگزاران. تمامی‌این “هورین‌های اهل گوندور” در اصل نام خود را از قهرمان کهنِ دوران اول، هورین تالیون، گرفته‌اند.

۶. تورین اول (به مدت ۳۴ سال تا ۲۲۷۸ دوران سوم حکومت کرد.)

تورین نیز همچون پدرش نام‌ یک قهرمان سترگ دوران اول را داشت.‌این روند برای نسل‌های بسیاری ادامه‌ یافت. پنج کارگزار بعدی تا زمان کارگزار برومیر و از جمله خود او، اسامی‌شخصیت‌های تاریخی دوران اول را داشته اند.

۷. هادور (به مدت ۱۱۷ سال و تا ۲۳۹۵ دوران سوم حکم راند.)

هادور زمانی به دنیا آمد که پدرش پا به سن گذاشته بود و صدو پنجاه سال عمر کرد. بنابراین مدت حکمرانی او بر اهالی گوندور طولانی تر از دیگر کارگزاران بود. تا زمان آراگورن، او آخرین نفر از دونه‌داین گوندور است که عمر واقعاً طولانی داشت.

۸. باراهیر (به مدت ۱۷ سال و تا ۲۴۱۲ دوران سوم حکومت کرد.)

۹. دیور (به مدت ۲۳ سال تا ۲۴۳۵ دوران سوم حکومت را در دست داشت.)

وارث مستقیمی‌از وی برجا نماند و جانشینی به خواهرزاده اش دنه‌تور رسید.

۱۰. دنه‌تور اول (به مدت ۴۲ سال و تا ۲۴۷۷ دوران سوم فرمانروایی کرد.)

دردوران دنه‌تور، نخستین‌ یوروک‌ها خارج از موردور پدیدار شدند. آن‌ها در سال‌های پایانی حکومت وی به اوسگیلیات حمله کردند و اگرچه پسرش بورومیر عقب نشاندشان، شهر ویران گشت.

۱۱. بورومیر (به مدت ۱۲ سال و تا ۲۴۸۹ دوران سوم حکومت کرد.)

۱۲. کیریون (برای ۷۸ سال و تا ۲۵۶۷ دوران سوم فرمانروایی کرد.)

در زمان کیریون، گوندور مورد حملۀ سپاه ویرانگری از اورک‌ها و بالخوت‌ها [طایفه‌ی تندخویی از شرقی‌ها] قرار گرفت. ائورل از ائوتئود به ‌یاری سیریون شتافت و پیروزی او در نبرد دشت کلبرانت، گوندور را از دشمنانش حفظ کرد. به پاس‌این خدمت، سیریون منطقه‌ی کالناردون را به ائورل و مردمانش بخشید. بدین ترتیب سرزمین روهان پایه‌گذاری شد.

۱۳.‌ هالاس (به مدت ۳۸ سال و تا ۲۶۰۵ دوران سوم بر تخت نشست.)

۱۴. هورین دوم (به مدت ۲۳ سال و تا ۲۶۲۸ دوران سوم حکومت کرد.)

۱۵. بلکتور‌ یکم (برای ۲۷ سال و تا ۲۶۵۵ دوران دوران سوم حکومت کرد.)

۱۶. اورودرت (برای ۳۰ سال و تا ۲۶۸۵ دوران سوم حکمرانی کرد.)

۱۷. اکتلیون اول (به مدت ۱۳ سال و تا ۲۶۹۸ دوران سوم حکوت را در در دست داشت.)

اکتلیون اول، برج سفید را در بلندترین نقطۀ میناس تی‌ریت از نو بنا کرد و از آن زمان‌این برج، برج اکتلیون نام گرفت. او بدونِ فرزند از دنیا رفت و جانشینی به‌ یکی از نوادگان بِلِختور رسید.

۱۸. اِگالموت (به مدت ۴۵ سال تا ۲۷۴۳ دوران سوم حکومت کرد.)

۱۹. بِرِن (به مدت ۲۰ سال و تا ۲۷۶۳ دوران سوم حکم راند.)

در دوران سلطنت برن بود که متحدانش در روهان مورد ‌یورش دون لندی‌ها قرار گرفتند و هلم پتک‌مشت در زمستان طولانی به کام مرگ فرورفت. برن، خود از دزدان دریایی به تنگ آمده بود و نتوانست کمکی برای روهیریم بفرستد، با‌این وجود آنان موفق شدند قلمرو خود را دوباره به چنگ آورند. کارگزار برن همچنین ‌آیزنگارد را به سارومان بخشید.

۲۰. برگوند (به مدت ۴۸ سال تا ۲۸۱۱ دوران سوم حکمرانی کرد.)

۲۱. بلکتور دوم (برای ۶۱ سال تا۲۸۷۲ دوران سوم بر تخت نشست.)

۲۲. توروندیر (به مدت ۱۰ سال و تا ۲۸۸۲ دوران سوم حکومت کرد.)

هنگام مرگ پدر او، درخت سفید نیز در بلندی‌های میناس تی‌ریت خشک شد. بذر جدیدی نیافتند. بنابراین توروندیر درخت مرده را‌ ایستاده در محوطۀ ارگ، جایی که تا زمان آراگورن باقی بود، برجای گذاشت.

۲۳. تورین دوم (برای ۳۲ سال و تا ۲۹۱۴ دوران سوم حکومت کرد.

تورین دوم در برهۀ پرتنشی از تاریخ بر گوندور حکمروایی کرد. از سوی ‌هارادریم و نیز‌ یوروک‌های خارج از موردور مورد هجمه واقع شد.‌این حملات باعث شد بسیاری از اهالی‌ایتیلین به سمت غرب بگریزند. تورین دوم بانی ‌ایجاد پناهگاهی در هنت آنون است.

۲۴. تورگون (برای ۳۹ سال و تا ۲۹۵۳ دوران سوم حکمرانی کرد.)

در سال‌های پایانی حکومت تورگون بود که سائورون خود را در جایگاه فرمانروای موردور آشکار ساخت و بازسازی باراد-دور آغاز شد.

۲۵. اکتلیون دوم (به مدت ۳۱ سال و تا ۲۹۸۴ دوران سوم حکومت کرد.)

اکتلیون دوم با شعله‌ور شدن کوه هلاکت در سالی که جانشین پدرش شد؛پی برد که قدرت موردور به شدت در حال اوج‌گیری است. شخص مرموزی معروف به تورونگیل او را در مبارزه‌ یاری داد که بعدها معلوم شد کسی جز آراگورن جوان نبوده است.

۲۶. دنه‌تور دوم (به مدت ۳۵ سال و تا ۳۰۱۹ دوران سوم حکومت را در اختیار داشت.)

دنه‌تور کارگزاری بود که در زمان نبرد حلقه بر گوندور حکومت می‌کرد و پسرانش برومیر و فارامیر هریک نقش بزرگی در آن جنگ‌ ایفا کردند. در تصمیمی ‌نابخردانه از ‌یک پلان تیر استفاده کرد و سائورون با استفاده از آن او را به جنون کشاند. وی در اوج ناامیدی به زندگی خود پایان داد.

۲۷. فارامیر (برای چهل و شش روز در سال ۳۰۱۹ حکومت را به دست گرفت.)

فارامیر پس از مرگ پدرش به شکل قانونی در جایگاه حاکم کارگزار قرار گرفت. و مقام او در ‌یکم ماه مه همان سال، با تاج‌گذاری شاه اله‌سار رسماً به امیر(ruler) گوندور تغییر‌یافت. فارامیر در تاج‌گذاری لقب امیر ایتیلین گرفت.

یادداشت‌ها:

نسخه‌های بسیار اولیۀ ارباب حلقه‌ها تاریخ درگذشت بلکتور دوم را ۲۸۵۲ دوران سوم نگاشته اند که به نظر ‌یک اشتباه تایپی ساده می‌رسد. رونوشت‌های متأخرتر کتاب، تاریخ صحیح را نشان می‌دهند: ۲۸۷۲ دوران سوم.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...