آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ruling Steward

آرشیو برچسب: Ruling Steward

کارگزار حکمران (عنوان ماردیل و نوادگانش)

این عنوان بعد از فقدان آخرین شاه،ائارنور، برای فرمانروایان گوندور به کار می‌رفت. نخستین کارگزار حاکم ماردیل ورونوه بود و‌این عنوان برای بیست و شش نسل از جانشین‌ها حفظ شده و به دنه‌تور دوم، کارگزار حاکم در زمان نبرد حلقه، رسید. فارامیر، پسر او حکومت گوندور را به آراگورن، وارث بر حق ایسیلدور بازگرداند. کارگزاران ۱. ماردیل ورونوه (کارگزار شاه ...

ادامه مطلب »