آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

قلمرو از نو متحد (دو پادشاهی پس از احیای نسل ایسیلدور)

نام دو قلمرو آرنور و گوندور پس از بازسازی خط وراثت ایسیلدور و به هم پیوستن این دو.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...