آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رانوگاد (شکل اصلی هام‌فست)

رانوگاد (شکل اصلی هام‌فست)

ریشۀ کلمۀ هام‌فست که در کتاب سرخ سرحد غربی به آن اشاره شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...