خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - کوئنتا سیلماریلیون (تاریخچه سیلماریلها)

کوئنتا سیلماریلیون (تاریخچه سیلماریلها)

عهد: تاریخ اجزای اصلی آن به دوره اول و احتمالا پیش از آن باز می گردد، در فاصله میان ۳۰۰۳ د.ا. تا ۳۰۲۱ د.ا. شرح کاملی از آن جمع آوری شد.
منشاء: توسط بیلبو بگینز از نوشته های باستانی نویسندگان مختلف، جمع آوری شد
معنی: تاریخچه سیلماریلها
نام های دیگر: سیلماریلیون

تاریخچه سیلماریلها، نام کامل مجموعه ای از افسانه ها و داستانهاست که معمولا فقط سیلماریلیون خوانده می شود.

درباره اله سار