خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - شه بانوان والار (هفت والیر)

شه بانوان والار (هفت والیر)

والیر، هفت ملکه والار که به هنگام هبوط به آردا شکلی مونث به خود گرفتند: واردا، یاوانا، نیه نا، وایره، وانا، نسا و استه.

درباره اله سار