خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Q - ملکه نومه نور ( شهبانوان نومه نور یا همسران شاهان آن)

ملکه نومه نور ( شهبانوان نومه نور یا همسران شاهان آن)

با آنکه این لقب برای همسران شاهان نومه نور استفاده می شد، اما بطور خاص برای سه ملکه فرمانروای نومه نور تار-آنکالیمه، تار-تلپرین و تار-وانیملده استفاده می شود.

درباره اله سار